Skip to main content

Citizen Services Forms

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତର ବ୍ୟାନର

Citizen Services Forms

Sr. No. Title View/Download
1 ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଣ୍ଠି ଆବେଦନ ଫର୍ମ (ଓଡିଆ) Download(71.22 KB)ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଣ୍ଠି ଆବେଦନ ଫର୍ମ (ଓଡିଆ)
2 କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନବୀକରଣ / ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ (ଫର୍ମ ୧) Download(49.07 KB)କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନବୀକରଣ / ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ (ଫର୍ମ ୧)
3 ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ (ଫର୍ମ ୩) Download(39.41 KB)ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ (ଫର୍ମ ୩)
4 ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଫର୍ମ ୭) Download(28.47 KB)ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଫର୍ମ ୭)
5 ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଫର୍ମ ୮) Download(28.56 KB)ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଫର୍ମ ୮)
6 ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଫର୍ମ ୯) Download(28.32 KB)ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଫର୍ମ ୯)