Skip to main content

ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସରକାରୀ ଏମବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର-ଆରଇଜି ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ବର୍ଗୀକୃତ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ |

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତର ବ୍ୟାନର

ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସରକାରୀ ଏମବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର-ଆରଇଜି ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ବର୍ଗୀକୃତ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ |